17. November – Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

17. November – Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi jednu z hlavných príčin svetovej morbidity a mortality. Touto chorobou celosvetovo trpí okolo 500-600 miliónov ľudí a z toho 2,74 miliónov chorých na toto ochorenie umiera.

CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenia. Výrazne zhoršuje kvalitu života chorých a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálnej dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania, k sociálnej izolácii. Patrí medzi ochorenia, ktoré postihujú iba dospelú populáciu.

Definícia CHOCHP, rovnako tak ako definícia u iných ochorení, prešla vývojom, ktorý vždy odrážal rozsah súčasného medicínskeho poznania. V roku 2001 ju prvýkrát definovala Globálna iniciatíva pre CHOCHP. Podľa nej je chronická obštrukčná choroba pľúc charakterizovaná obmedzením prietoku vzduchu v prieduškách, ktorý nie je úplne reverzibilný. Bronchiálna obštrukcia progreduje a je spojená s abnormálnou zápalovou odpoveďou na škodlivé častice alebo plyny . Roku 2012 bola definícia CHOCHP novelizovaná.  CHOCHP je odvtedy definovaná ako liečiteľné ochorenie, ktorému sa dá predchádzať.

Ku vzniku CHOCHP prispievajú tak vnútorné ako aj vonkajšie faktory. K rizikovým faktorom vonkajšieho prostredia zaraďujeme profesijné expozície škodlivinám a v životnom prostredí. Medzi potenciálne riziká potom patrí negatívne ovplyvnenie vývoja pľúc v gestačnom období a detskom veku, časté respiračné infekty, malnutrícia, nízky socioekonomický status.

CHOCHP je choroba dospelého veku. Klasickú triádu príznakov predstavuje kašeľ, produkcia spúta a námahová dýchavičnosť. Tieto nešpecifické, pomaly progredujúce ťažkosti bývajú často prehliadané či bagatelizované, pripisované starnutiu alebo fajčiarskemu návyku, preto rad pacientov prichádza k lekárovi až po niekoľkých mesiacoch alebo dokonca rokoch od začiatku ochorenia. V pokročilých štádiách dochádza postupne k progresii dýchavičnosti, výraznej lmitácii tolerancie námahy, objavuje sa cyanóza, nastupuje chronická respiračná nedostatočnosť a prejavy pravostranného srdcového zlyhania v rámci chronického cor pulmonale. Ochorenie býva asociované s radom ďalších ochorení ako napr. Kardiovaskulárne ochorenie, kachexia, osteoporóza, depresia, diabetes. Tieto pridružené ochorenia je nutné aktívne vyhľadávať a adekvátne liečiť.

Základným pilierom diagnostiky CHOCHP je funkčné pľúcne vyšetrenie za účelom diagnostiky bronchiálnej obštrukcie, ktorá nie je celkom reverzibilná po podaní bronchodilatancií. Vyšetrujú sa iba pacienti, u ktorých existuje podozrenie na toto ochorenie na základe prítomných príznakov.

Cieľom terapie CHOCHP je odstránenie príznakov, zlepšenie tolerancie fyzickej námahy, prevencia progresie ochorenia, zlepšenie kvality života, prevencia a liečba komplikácií, prevencia a liečba exacerbácií a zníženie mortality.

Základným režimovým opatrením u pacienta s diagnostikovanou CHOCHP je okamžité ukončenie fajčenia. Zjednávanie a postupné znižovanie návyku nemápracovisku zmysel. Je dôležité nezabudnúť na možnosť pasívneho fajčenia v domácnosti alebo na . K dispozícii je sieť dobre organizovaných protifajčiarskych poradní, ktoré sú schopné pacientovi ponúknuť odbornú pomoc.

CHOCHP je chronickým celoživotným ochorením, ktorého pozvoľnú progresiu sa nedá úplne zastaviť. Veľmi dôležitá je včasná diagnostika a adekvátna liečba, pričom na prvom mieste zostáva trvalé zanechania fajčenia, pravidelné monitorovanie pacienta a vytrvalá edukácia vrátane rodiny. Nevyhnutným je multidisciplinárny prístup všetkých odborností starajúcich sa o pacienta a jeho potreby.

Zdieľať tento príspevok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

X