september.2019

10sep(sep 10)0:0011(sep 11)0:00CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Viac

Detaily udalosti

CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

SESTRA, PA, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR,
MEDICÍNSKO-TECHNICKÝ PRACOVNÍK, FYZIOTERAPEUT
10. – 11. OKTÓBRA 2019
BEZPEČNOSŤ PACIENTA
BEZPEČNOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
DOM KULTÚRY, ČSL. ARMÁDY 2650/1, TOPOĽČANY

 

GARANT KONFERENCIE                                                            ODBORNÍ GARANTI
PhDr. Zlatica Halmová, MPH                                                        MUDr. Peter Bandura, PhD.
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

 

 

 

PROGRAM 10. 10. 2019

08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov

09.00 – 09.10 Uvítanie a príhovory

09.10 – 09.25 ČO SME UROBILI PRE BEZPEČNOSŤ PACIENTA ZA UPLYNULÝ ROK?

PhDr. Zlatica Halmová, MPH

09.25 – 09.45 ÚVODNÁ PREDNÁŠKA

KDE JSME V OBLASTI MANAGEMENTU BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNÍCTVÍ MUDr. David Marx, PhD. (SAK, Praha)

09.45 –10.05 PLENÁRNA PREDNÁŠKA KONFERENCIE

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS (Ostravská univerzita, L. F.)

I. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 75 minút

PREVENCIA A KONTROLA INFEKCIÍ V NEMOCNIČNOM PROSTREDÍ

Koordinátori: doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS;

MVDr. Mgr. Jana Skalová, MPH, MHA; MUDr. David Marx, PhD.

SURVEILLANCE INFEKCIÍ SPÔSOBENÝCH CLOSTRIDIOM DIFFICILE V SLOVENSKÝCH NEMOCNICIACH

Mgr. Martina Jamrichová; doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH; Mgr. Mária Kopilec Garabášová, PhD.; Ing. Jana Námešná; doc. MUDr. Mária Audičová, PhD.

(RÚVZ Trenčín, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, RÚVZ Banská Bystrica)

KLOSTRÍDIOVÉ INFEKCIE VO SVETE ZDRAVIA

MVDr. Mgr. Jana Skalová, MPH, MHA (Svet zdravia)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE – REKONŠTRUKCIA – OBNOVA ČREVNEJ MIKROFLÓRY

Sylwia Durlej-Kot (Pelnomocnik Zarzadu ds. Higieny i Profilaktyki Zakažeň, Poľsko)

DISKUSIA

11:20 – 11:35 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

II. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 75 minút

Koordinátori: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH;

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.; MUDr. Andrea Brězinová

BODOVÉ PREVALENČNÉ SLEDOVANIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ A UŽÍVANIA ANTIBIOTÍK – VYNIKAJÚCI NÁSTROJ NA ZISTENIE SCHOPNOSTÍ PREDCHÁDZAŤ NEMOCNIČNÝM NÁKAZÁM

doc. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH; Katarína Čerešnáková; PhDr. Slávka Litvová; Mgr. Zuzana Prostináková (RÚVZ, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín)

VÝSLEDKY ZAVEDENIA ANTIBIOTICKEJ POLITIKY V NEMOCNICIACH SVETA ZDRAVIA

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD. (Svet zdravia)

KOMPLEXNÍ POHLED NA OCHRANU PREDILEKČNÍCH MÍST U PACIENTŮ V RIZIKU VZNIKU DEKUBITÁLNÍCH LÉZÍ

Mgr. Jana Dvořáková (Clinical Trainer Wound Management for Eastern Europe spoločnosti Molnlycke Health Care)

DISKUSIA

12:50 – 13:45 OBEDNÁ PRESTÁVKA (55 minút)

III. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 155 minút

Koordinátori: MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH; MUDr. Andrea Kompaníková; RNDr. Jaroslava Zelenková

JE NEMOCNICA BEZPEČNÉ MIESTO?

MUDr. Andrea Kompaníková (Univerzitná nemocnica Martin)

HODNOTENIE ÚROVNE HYGIENY RÚK – NÁSTROJ PREVENCIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ

Mgr. Katarína Mišechová; Mgr. Janka Prnová; RNDr. Jaroslava Brňová PhD.; (RÚVZ Trenčín, FZaSP TU, FN Trnava)

SOM ZDRAVOTNÍK…, SOM V OHROZENÍ KLINIK VS. EPIDEMIOLÓG

MUDr. Kristína Halmová, PhD., MPH; MUDr. Erika Bőhmová (OÚSA, Bratislava)

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

RNDr. Jaroslava Zelenková (Hygienická stanice, Praha)

LEGIONÁRSKA CHOROBA – ČASTO NEPOZNANÁ CHOROBA

MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH (Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.)

RIZIKOVÉ FAKTORY HAI SPOJENÉ S VÝKONY NA OPERAČNÍCH SÁLECH

MUDr. Andrea Brězinová (KHS Plzeňského kraje)

DISKUSIA

16:20 – 16:35 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

IV. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 120 minút

Koordinátori: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.; MUDr. Erika Bőhmová; MVDr. Matúš Lichvár

JEDEN DEŇ NEMOCNIČNÉHO EPIDEMIOLÓGA A HYGIENIKA

MUDr. Erika Bőhmová (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava)

STERILIZACE A DEZINFEKCE JAKO SOUČÁST PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. (Státny zdravotní ústav, NRL pro dezinfekci a sterilizaci, Praha)

AEROSÓLOVÁ DEZINFEKCIA POVRCHU

MVDr. Matúš Lichvár (Ecolab, s. r. o.)

IMUNOMODULÁCIA PRI AKÚTNYCH INFEKCIÁCH V PRAXI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Mgr. Andrea Vágaiová; RNDr. Renáta Kuniaková; Mgr. Andrea Vrtíková (Imunoglukan)DISKUSIA

PROGRAM 11. 10. 2019

08.00 – 08.30 Registrácia účastníkov

08.30 – 08.35 Uvítanie

08.35 – 09.00 PLENÁRNA PREDNÁŠKA KONFERENCIE

KOMPETENCIE SESTRY V INFORMATIKE PRE OŠETROVATEĽSTVO prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA; prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. (Trnavská univerzita)

V. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 80 minút

RIZIKÁ POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V SÚČASNÝCH LEGISLATÍVNYCH PODMIENKACH

Koordinátori: JUDr. Ivan Humeník, PhD.; JUDr. Martin Serfőző;

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

TAKTO TO U NÁS V ODDELENÍ CHODÍ(?): NAJČASTEJŠIE OTÁZKY SESTIER K PRÁVNIKOVI

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Košice)

TRESTNÝ ČIN FALŠOVANIA A VYHOTOVENIA NEPRAVDIVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

JUDr. Martin Serfőző (Svet zdravia)

AKO BEZPEČNE SPRÍSTUPNIŤ ÚDAJE ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE? JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA (Košice-Šaca, AGEL)

DISKUSIA

10:20 – 10:35 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

VI. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 160 minút

KVALITA A BEZPEČIE V NEMOCNIČNOM ZARIADENÍ

Koordinátori: MUDr. Peter Bandura, PhD.; Ing. Pavol Zalom;

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

GLOBÁLNE OPATRENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI PACIENTOV – IMPLEMENTÁCIA REZOLÚCIE SVETOVÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZHROMAŽDENIA MUDr. Peter Bandura, PhD. (Prešov)

SYSTÉM RIADENIA KVALITY AKO NÁSTROJ ŠTANDARDIZÁCIE, BEZPEČNOSTI A OPTIMALIZÁCIE

Ing. Pavol Zalom; Ing. Lucia Kapinová (Svet zdravia)

MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRI ZABEZPEČOVANÍ KVALITNEJ A BEZPEČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ŠPECIALIZOVANEJ NEMOCNICI

Mgr. Diana Exelová; JUDr. Kristína Michalíková (VÚSCH Košice)

BEZPEČNOSŤ PACIENTA V NÓRSKU Z POHĽADU SESTRY

PhDr. Denisa Monsen Lukáčová (Haukeland univerzitná nemocnica, Bergen)

PRÍPRAVA A PODÁVANIE LIEKOV. ČO JE SPRÁVNE?

Mgr. Ľuboš Doršic, MPH (Svet zdravia)

RIZIKO PÁDU – TRÉNING OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNOSTIKY doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.; doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. (Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Martin)

MOTIVAČNÉ FAKTORY V CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ SESTIER PhDr. Gabriela Štefková, PhD.; Bc. Erika Rosiarová

(Ústav ošetrovateľstva, UPJŠ, Denné centrum duševného zdravia, Košice)

DISKUSIA

13:15 – 13:30 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

VII. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 100 minút

Koordinátori: PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA; Ing. arch. Radoslav Herda; PhDr. Eleonóra Meszáros

PACIENTSKA KOMUNIKÁCIA. NÁSTROJ NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI PACIENTA V NEMOCNICI.TEÓRIA A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA

Ing. arch. Radoslav Herda (Občianske združenie Slovenský pacient)

SYSTÉM VČASNÉHO VAROVANIA AKO BEZPEČNOSTNÝ PRVOK PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA (Svet zdravia)

BEZPEČNÉ KŔMENIE DOJČIAT

Bc. Lívia Kudelášová; PhDr. Eleonóra Meszáros; Alžbeta Szabóová (Nemocnica Komárno)

VÝSKYT KONTRAINDIKÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH ANTIHYPERTENZÍV Z POHĽADU DÁT ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD.; Ing. Ján Sidor, PhD.; Mgr. Matej Poliak; Mgr. Henrieta Tulejová, M.S.; Ing. Miroslav Melo

DISKUSIA

ZÁVER

POKYNY NA PASÍVNU ÚČASŤ

POSTUP PRI REGISTRÁCII SESTIER A PA:

  1. krok: Prihlásenie prostredníctvom portálu www.sksapa.sk – povinné pre všetky sestry a PA.
  1. krok: Prihlásenie prostredníctvom online elektronickej prihlášky a zaplateniekonferenčného poplatku.

Postup pri registrácii ostatných zdravotníckych pracovníkov:

Povinné prihlásenie prostredníctvom online elektronickej prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

Spoločné pokyny pri registrácii:

REŠPEKTUJEME LEN ÚPLNÉ PRIHLÁSENIE (PRIHLÁŠKA, KONFERENČNÝ POPLATOK A SESTRY/PA AJ CEZ portal.sksapa.sk)

Online prihláška dostupná na:

Nemocnica Topoľčany

Po jej vyplnení spolu s kópiou potvrdenia o úhrade konferenčného poplatku pošlite, prosím, na e-mail: konferencia.to@svetzdravia.com alebo na adresu:

Mgr. Martina Handulová, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany do 20. 09. 2019. Tel.: +421 38 5351 387, mobil: +421 901 795 121.

KONFERENČNÉ POPLATKY

Autor, spoluautor príspevku: 0 €

Člen príslušnej komory:

6 €/deň, 12 €/2 dni pri platbe do 20. 09. 2019; na mieste podujatia 12 €/24 €.

Registrovaný v príslušnej komore:

10 €/deň, 20 €/2 dni pri platbe do 20. 09. 2019; na mieste podujatia 20 €/40 €.

Platba konferenčného poplatku, neformálneho posedenia:

Účet: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Číslo účtu: 2947024020/1100, IBAN: SK 23 1100 0000 0029 4702 4020

BIC: TATRSKBX, variabilný symbol: 10102019

Do správy pre adresáta napíšte, prosím, svoje priezvisko, meno, registračné číslo

príslušnosť ku komore. V prípade neúčasti konferenčný poplatok nebude vrátený. Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný a informačný materiál, technickú podporu konferencie, občerstvenie, potvrdenie o účasti.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Konferenčné jazyky: slovenský, český, poľský.

Kredity: podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle vyhlášky MZ SR

  • 74/2019 z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Počet pridelených kreditov za aktívnu účasť – 10 kreditov a 5 kreditov pre spoluautora. Pasívna účasť je ohodnotená 8 kreditmi (10. 10. 2019)

a 6 kreditmi (11. 10. 2019).

Ubytovanie si zabezpečia a hradia účastníci sami.

Obedy, neformálne posedenie: Obedy si účastníci zabezpečia sami. Možnosť kúpiť si lístok na neformálne posedenie. Uvedie sa v elektronickej prihláške. Cena lístka: 13 €.

PRACOVNÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborná garantka

mobil: +421 901 795 044, e-mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com

Mgr. Martina Handulová

mobil: +421 901 795 121, e-mail: martina.handulova@svetzdravia.com

Mgr. Zuzana Ondrušová

mobil: +421 901 795 073, e-mail: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com

Martin Mariani

mobil: +421 903 519 491, e-mail: martin.mariani@svetzdravia.com

PhDr. Eva Hulová

mobil: +421 901 795 059, e-mail: eva.hulova@svetzdravia.com

Zuzana Hulová

mobil: +421 905 587 079, e-mail: zuzana.hulova@svetzdravia.com

Srdečne Vás pozývame

na neformálne posedenie s hudbou

10. 10. 2019 o 19.00 hod.

Priestory školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb,

Ul. P. MUDROŇA 2, Topoľčany

Odporúčané oblečenie: formálne

Hlavný organizátor:

Spoluorganizátori:

Regionálna komora SaPA Mesto
TOPOĽČANY Topoľčany
Partneri konferencie:

Odborní partneri:

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Slovenská komora fyzioterapeutov

PRIHLÁŠKA:  prihlaska_na_konferenciu

 

Ubytovanie: ubytovanie_pokyny

Čas

10 (Utorok) 0:00 - 11 (Streda) 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.