február.2020

06feb(feb 6)0:0007(feb 7)0:00AF REHAB- hernia disku krku

Viac

Detaily udalosti

AF REHAB, s.r.o.
Lipová 31, 900 27 Bernolákovo
IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737
afrehab@gmail.com
www.afrehab.sk
Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:
Rehabilitačná metóda SPS – funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice
Kurz – HERNIA DISKU krčná chrbtica
Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 06 – 07.02. 2020 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava
Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25
Seminár je určený pre fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov,
ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár
je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s
vedomosťami a aplikáciami SM-systému.
V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej
komory fyzioterapeutov.
Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa,
číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903
760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).
Kurz T 1. tematický (16 hod.)
Příčiny poruch bederní a krční páteře a jejich léčba
Náplň a cíl kurzů.
Cíl kurzu je – teoreticky:
– podat základní informace o příčinách degenerativních poruch bederní a krční páteře
– informovat o možnosti aktivní léčby
– informovat o důvodech proč pasivní léčba selhává
– informovat o možnostech prevence vzniku poruch bederní páteře
– informovat o možnostech prevence vzniku recidivy poruch bederní páteře
– prakticky:
– naučit se využít 12 základních cviků pro léčbu a prevenci poruch L a C páteře
– naučit se dalších 50 cviků v léčebných krocích
– naučit se cviky korigovat a analyzovat svalovou činnost
– naučit se manuální techniky, které pomůžou dosáhnout optimální rozsah a efekt cviků
– přizpůsobit cviky pro akutní a chronické pacienty a momentální vývoj nemoci
– pochopit optimální koordinaci a stabilizaci chůze a běhu ve vztahu k zatížení páteře
– naučit se kritéria, která odliší léčebné a zdravotní cvičení od pohybových aktivit, která
přetěžují páteř a vedou k její degeneraci
Náplň kurzu 1. den
1/ 9,00-9,45 přednáška
Úvod:
– lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti:
– vzájemné tření trnů, Bastrupův fenomen
– přetížení meziobratlových kloubů, facetový syndrom
– uzavírání foramina – výhřezem meziobratlového disku
– kloubním mechanizmem
– bolestivé tření kloubu a obratlového těla
– výhřez meziobratlového disku do páteřního kanálu
– ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch bederní páteře:
– nedostatečná aktivace spirálního řetězce:
– LD – A, který stabilizuje pánev a trup
– LD – B, C, D, E, F, které stabilizují střední a dolní část břišní stěny
– LD – C, E, které stabilizují pánevní dno
– nedostatečná inhibice na vertikále ES, QL
– RTG a MR obraz přetížení, počínající diskopatie, rozvinuté diskopatie
– nevýhody operativního řešení, FB syndrom
– indikace k operaci
Uplatnění principů řízení pohybu:
– posturální reakce
– senzomotorika
– spirální stabilizace
– reciproční inhibice
– vřeténkový reflex
2/ 10,00-10,45 praxe a teorie
Vlastní cvičení:
– nácvik a korekce cviků aktivujících řetězec LD vsedě – cíl je dosáhnout vzpřímeného,
vyrovnaného aktivního držení těla, svalové rovnováhy v pletenci ramenním, aktivní
stabilizace středu těla (abdominální krajina), svalový korzet LD, volný pohyb
v pletenci ramenním v extenčním pohybovém vzorci
Cíl cvičení
aktivace dolní části břišní stěny, relaxace vertikálních svalů, vznik trakční síly v bederní
krajině
– krátká přednáška – negativní vliv zvýšeného napětí flexorů kyčle na bederní páteř
– nácvik a korekce cviků protahujících flexory kyčle na stabilizovaném těle řetězci LD
– nácvik a korekce cviků protahujících extensory kyčle na stabilizovaném těle řetězci
LD
3/ 11,00-11,45 teorie a praxe
– krátká přednáška – mobilizace páteře a hrudníků – kdy je spráné začít u pacienta
– nácvik mobilizačních cviků – cíl je dosáhnout dobré pohyblivosti páteře a hrudního
koše, vzájemná koordinace mezi jednotlivými obratli – segmentově rozložený pohyb,
procvičení autochtonních svalů, mobilizace páteře
– krátká přednáška – koordinace chůze
– nácvik nástupu na stojnou nohu, švihové fáze a extenční fáze ve cvicích i chůzi
– stabilizace chůze třemi spirálami PM, SA, LD středu těla, břicho a pánev
– dodržení zásady vertikální osa, extenční pohybové vzorce v pletencích,
– nácvik protirotace pánve proti trupu, rozložení rotačního pohybu rovnoměrně do všech
segmentů páteře
– u každého cviku upřesníme vlastní pohyb a jeho detaily, zapojení svalového aparátu a
ukážeme vliv na páteř – trakce (bederní, hrudní, krční) a na klouby
4/ 12,00-12,45 praxe
Cíl cvičení
– harmonická léčebná a regenerační sestava trvající 45 minut
– nácvik 2 variant cviků: vestoje, vsedě, modifikace cviků pro aktuální zdravotní a
kondiční stav účastníků
12,45- 14,00 polední přestávka
5/ 14,00-14,45 přednáška
Vznik patologického svalového napětí – TP trigger point, fibromyalgie, vyhledání TP,
místa častého výskytu, relaxační manuální techniky, zlepšení výživy svalů relaxačním
cvičením, recipročí inhibice (aktivní relaxace), řešení energetické krize ve svalu,
aktivace kalciové pumpy
6/ 15,00-15,45 praxe
– manuální techniky v bederní oblasti:
– manuální relaxace a protažení paravertebrálních svalů: m. iliocostalis lumborum,
m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus
– manuální relaxace a protažení flexorů kyčle: m. rectus femoris, m. tensor fasciae
latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus
– manuální trakce celé bederní páteře a cílené segmentové techniky
7/ 16,00-16,45 praxe
– manuální techniky cílené na pohyblivost lopatky vzad:
– manuální relaxace a protažení přední svalové skupiny lopatky a paže: m.
subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior
– manuální techniky cílené na pohyblivost lopatky dolů: m. trapezius, m. levator
scapulae
– manuální techniky na protažení šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

8/ 17,00-17,45 přednáška a diskuse
Využití metody:
– rehabilitace
– následný pohybový program navazující na rehabilitaci – rekondice
Pohybové programy:
– 10 minut cvičení pro denní léčbu, prevenci a regeneraci
– 60 minut cvičení na hudbu – škola zad – preventivní cvičení odstraňující negativní
faktory
– rehabilitační sport
– kondiční cvičení
– regenerační cvičení
Léčba:
– lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti
– výhřez bederní meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
– recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom
Závěrečné cvičení 20 minut pro páteř
Náplň kurzu 2. den
1/ 9,00-9,45 přednáška
Úvod:
– ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch krční páteře:
– šikmá osa těla
– předsunuté držení hlavy
– svalová dysbalance na úrovni: pánev, trup, pletenec ramenní – horní fixace
lopatky
– nedostatečná mobilita šíje a hrudníku – přetížení přechodové zóny C/Th
– přetížení ruky – vztah C páteř, epicondylitis, carpální tunel
– napětí ve svalech šíje, C/Th přechodu, dlouhých paravertebrálních svalech
překlenujících hrudník a krční oblast
– horní typ dýchání
Uplatnění principů řízení pohybu:
– posturální reakce
– spirální stabilizace
– reciproční inhibice
2/ 10,00-10,45 praxe
Vlastní cvičení:
– nácvik a korekce cviků vsedě a vestoje aktivujících řetězec LD – cíl je na osovém
vyrovnaném postavení těla dosáhnout relaxce šíje
– důsledná dolní fixace lopatek
– mobilizace do rotace – rotace trupu pod fixní hlavou vsedě, vestoje, nožními cviky
– protažení šíjových svalů do flexe, lateroflexe, extenze
Cíl cvičení
aktivace dolní části těla, relaxace šíje, střídavé zapojování svalů šíje
3/ 11,00-11,45 teorie a praxe
– krátká přednáška – mobilizace páteře a hrudníku – ujasnění, kdy je spráné začít u
pacienta
– nácvik mobilizačních cviků – cíl je dosáhnout dobré pohyblivosti páteře a hrudního
koše, vzájemná koordinace mezi jednotlivými obratli – segmentově rozložený pohyb,
procvičení autochtonních svalů, mobilizace páteře
– krátká přednáška – koordinace chůze
– nácvik nástupu na stojnou nohu, švihové fáze a extenční fáze ve cvicích i chůzi
– stabilizace chůze třemi spirálami PM, SA, LD středu těla (břicho a pánev)
– dodržení zásady vertikální osa, extenční pohybové vzorce v pletencích
– nácvik protirotace pánve proti trupu, rozložení rotačního pohybu rovnoměrně do všech
segmentů páteře
– cvičení s oporou a bez opory
– cvičení pro aktivní klenbu nožní – vyvolání sensomotorické odpovědi
– u každého cviku upřesníme vlastní pohyb a jeho detaily, zapojení svalového aparátu a
ukážeme vliv na páteř – trakce (bederní, hrudní, krční) a na klouby
4/ 12,00-12,45 praxe
Cíl cvičení
– harmonická léčebná a regenerační sestava trvající 45 minut
– nácvik 4 variant cviků: vestoje, vsedě, cvičení ve stoji na jedné noze, výstup na nízký
step, modifikace cviků pro aktuální zdravotní a kondiční stav účastníků
12,45- 14,00 polední přestávka
5/ 14,00-14,45 přednáška
– úrovně vzniku potíží v krční oblasti:
– mícha – myelopatie z útlaku – výhřez disku, kostěná produkce kloubů a obratlových
těl (spondylóza, spondylartróza), nařasení ligamentum flavum
– foramen – výhřez disku, dorzální osteofyty
– skalenový syndrom
– prostor mezi klavikulou a 1. žebrem, m. subclavius, m. scalenus anterior
– m. pectoralis minor
6/ 15,00-15,45 praxe
– manuální techniky v bederní a krční oblasti – opakování z 1. dne
– další manuální techniky v krční oblasti:
– m. scalenus posterior, medius, anterior
– m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior
– manuální techniky, které uvolňují C/Th přechod:
– m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior
– m. longissimus cervicis, capitis
7/ 16,00-16,45 praxe
– manuální techniky mobilizující hrudník
– mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum
– mobilizace žeber, vleže vsedě
– mobilizační cviky na C/Th přechod – ležaté osmičky
– vysvětlení pojmu hluboká vertikála – přetížení krční páteře při chybně koordinované
a stabilizované chůzi
8/ 17,00-17,45 přednáška a diskuse
Využití metody:
– rehabilitace
– následný pohybový program navazující na rehabilitaci, rehabilitační sport, rekondice
Pohybové programy s důrazem na krční páteř:
– 10 minut cvičení pro denní regeneraci
– 60 minut cvičení na hudbu: – škola zad – preventivní cvičení pro páteř
– zdravotní cvičení pro páteř
– rehabilitační sport
– kondiční cvičení
– regenerační cvičení
Léčba:
– cervikobrachiální syndrom – bolesti v krční krajině s propagací do HK
– výhřez krční meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
– recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom
Záverečné cvičení 20 minut komplexní cvičení pro celou páteř.

Čas

6 (štvrtok) 0:00 - 7 (Piatok) 0:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.